Giới thiệu Công đoàn Công ty Seatech

Giới thiệu chung

Công đoàn Công ty Cổ phần Máy & Thiết bị phụ tùng (SEATECH)  được thành lập theo quyết định số 62/QĐ - LĐLĐ ngày 18/05/2007 của Liên đoàn lao động Thành phố Đà Nẵng.

Công đoàn Công ty cổ phần Máy & Thiết bị phụ tùng (SEATECH) có bộ máy chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của HĐQT, BGĐ, Chi bộ Đảng Công ty và Ban thường vụ Liên đoàn lao động Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu hoạt động của Công đoàn công ty

Công đoàn Công ty cổ phần Máy & Thiết bị phụ tùng (SEATECH) có trách nhiệm tập hợp CNVC LĐ trong các bộ phận trực thuộc công ty.

Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng, Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ công ty và Nghị quyết của Đại hội Công đoàn công ty.

Tham gia Xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC LĐ trong công ty.

Phối hợp với các ban của LĐLĐ Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người lao động và chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động trong công ty.

Chỉ đạo thực hiện các hình thức tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người Lao động trong công ty. Tham gia thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể ở cơ sở, tham gia xây dựng nội quy lao động.

Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn công ty với Tổng giám đốc công ty để giải quyết những vấn đề có liên quan đến người lao động.

Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào thi đua người tốt việc tốt, phong trào “giỏi việc nước đảm việc nhà”, phong trào đảm bảo ATLĐ, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”, vận động các đoàn viên Công đoàn; người lao động tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, TDTT và phòng chống tệ nạn XH trong CNVC LĐ.

- Phát triển đoàn viên và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công đoàn trong công ty. Xây dựng Công đoàn vững mạnh đánh giá phân loại hàng năm và đề nghị khen thưởng theo quy định của Liên đoàn lao động Thành phố.

Quá trình hình thành, phát triển và quy mô

Công đoàn công ty CP Máy & Thiết bị phụ tùng được thành lập theo quyết định số 62/QĐ – LĐLĐ ngày 18/05/2007 của Liên đoàn lao động Thành phố Đà nẵng với 61 đoàn viên.Tính đến thời điểm 31/10/2015 Công đoàn công ty phát triển đến  77 đoàn viên.

Tại Đại hội Công đoàn công ty lần thứ I nhiệm kỳ ( 2010 – 2015 ). Ban chấp hành Công đoàn công ty khóa I ( nhiệm kỳ 2010 – 2015 ) đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành.

Đến Đại hội công đoàn công ty lần thứ II, ngày 17.10. 2015. Ban chấp hành Công đoàn khóa II ( nhiệm kỳ 2015 – 2020 ) đã bầu 07 đồng chí vào Ban chấp hành. Vào ngày 30.10.2015 Ban chấp hành CĐ khóa II đã tiến hành phiên họp đầu tiên đã xác định mục tiêu và một số chỉ tiêu phấn đấu như sau:

Mục tiêu

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ CNVC LĐ công ty vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu được giao. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người Lao động, góp phần quan trọng vào việc Xây dựng công ty ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Các chỉ tiêu phấn đấu

- Tổ chức quán triệt chủ trương Nghị quyết của Đảng, Công đoàn các cấp, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Xây dựng được nội dung khen thưởng kỷ luật và bình bầu cá nhân, tập thể đạt danh hiệu lao động giỏi, người tốt việc tốt và danh hiệu thi đua ở các phòng ban cũng như ở các công trình, công ty phải có cá nhân nữ LĐ và tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”.

- Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới do Liên đoàn lao động cấp trên giao.

- Phấn đấu Công đoàn công ty hàng năm đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

- Phấn đấu 100% CNVC LĐ đạt tiêu chuẩn “ Nếp sống văn hóa công nghiệp’’ không có CNVC LĐ vi phạm tệ nạn xã hội và công tác kế hoạch hóa gia đình.

- Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% Cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Hàng năm giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

- Duy trì tốt phong trào Văn hóa văn nghệ TDTT.

Home Công đoàn

CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG (SEATECH)

Văn phòng : 1271 - 1273 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại : (+84) 236 3551299 – 236 3551399
Fax : (+84) 236 3620199
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.seatech.vn